Luftballonhülle (LuBaHü)

Die LuBaHü esch en Stoffhülle för en Luftballon. De Ballon chamer dritue, ufblose ond s'Muulstuck fesch idreie (kein Chnopf nötig). Den chamer met em Ball spele. Am Schluss chamer d'Luft weder usem Ballon loh ond ipacke..

 

 

Priis:

CHF 20.-